Skip to main content

Ο νέος εξωδικαστικός συμβιβασμός (video)

Αιτιολογημένες θα πρέπει να είναι στο εξής οι απορρίψεις, από την πλευρά των τραπεζών και των services των ρυθμίσεων δανείων που παράγει αυτόματα η πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπως προβλέπεται μεταξύ των άλλων σε τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή νωρίς σήμερα το πρωί από το υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στην ημέρα.

Βασική επιδίωξη, όπως έχει τονίσει πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, είναι στο εξής «να γίνεται συνειδητή διαχείριση των αιτήσεων, ενώ, η τυχόν άρνηση των χρηματοδοτικών φορέων σε πρόταση ρύθμισης θα τεκμηριώνεται από πλήρως αιτιολογημένες συνθήκες που αφορούν στον εκάστοτε οφειλέτη».

Με βάση τα όσα προβλέπονται στην τροπολογία, τίθεται ουσιαστικά γενικοί κανόνες απόρριψης, οι οποίοι θα είναι γνωστοί σε όλους εκ των προτέρων, ενώ στην περίπτωση απόρριψης, θα πρέπει ο φορέας (τράπεζες ή εταιρία διαχείρισης) να αιτιολογήσει τους λόγους αυτής και να ανεβάσει το σχετικό έγγραφο στην πλατφόρμα. 

Στην τροπολογία επίσης μεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι εφόσον ο δανειολήπτης έχει ή αποκτήσει την οικονομική δυνατότητα και θέλει, θα μπορεί να αποπληρώνει το υπόλοιπο της ρύθμισης χωρίς να υποχρεούται στην καταβολή των τόκων που υπολείπονται.

Παράλληλα και με βάση την τροπολογία αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που δυνητικά θα έχουν την δυνατότητα υπαγωγής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, καθώς παύει υφίσταται η πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία για να υπαχθεί κάποιος σε αυτή θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το 90% της συνολικής οφειλής σε έναν φορέα και αυτές να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ.

Στο εξής οι οφειλές μπορούν να υπάγονται στον Εξωδικαστικό εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ακόμη και αν αυτές είναι μόνο σε ένα φορέα. Στις οφειλές αυτές πλέον θα περιλαμβάνονται και εκείνες υπέρ τρίτων, όπως για παράδειγμα οι οφειλές στους Δήμους. 

Επίσης μειώνεται σημαντικά το επιτόκιο και στο εξής θα είναι σταθερό στο 3%, ενώ σήμερα ήταν κοντά στο 7,6% (Euribor συν 5 μονάδες).

Οι κυριότερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην τροπολογία είναι:

* Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης (που δύναται να συναφθεί και ως πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο).

* Οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, καθώς και ο οφειλέτης, αιτιολογούν την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μη συναίνεσή τους σε πρόταση ρύθμισης που προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο της Πλατφόρμας.

* Πλέον όμως, και ο οφειλέτης επιλέγει την αιτιολογία μη συναίνεσής του σε πρόταση ρύθμισης από τους αναρτημένους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή συμπληρώνει την αιτιολογία, προκειμένου να απορρίψει την πρόταση ρύθμισης.

* Τεκμαίρεται η συναίνεση στην προτεινόμενη ρύθμιση, κάθε πιστωτή που είναι χρηματοδοτικός φορέας (τράπεζα, διαχειριστή δανείου ή fund κλπ) για τον οποίον προκύπτει μηδενικό ποσό ανάκτησης, σύμφωνα με την αρχή της μη χειροτέρευσης, από το υπολογιστικό εργαλείο του Εξωδικαστικού. Τίθεται όμως ως όρος ότι «διασφαλίζεται για τον πιστωτή καταβολή ποσού που δεν υπολείπεται του ελάχιστου ποσού ανάκτησης οφειλής». Στην περίπτωση αυτή πάντως, όπου η συναίνεση του Πιστωτή τεκμαίρεται, δεν υπογράφει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, αλλά θεωρείται «καταλαμβανόμενος πιστωτής» και παύουν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος του οφειλέτη.

* Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

* Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, υποχρεούνται να αποστείλουν στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) επιστολή, με την οποία προσδιορίζουν τους λόγους μη συναίνεσης σε πρόταση ρύθμισης, οι οποίοι αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από την ΕΓΔΙΧ. Οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν να μεταβάλλουν τους λόγους μη συναίνεσης, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Οι εκάστοτε νέοι λόγοι μη συναίνεσης γνωστοποιούνται στην ΕΓΔΙΧ με επιστολή των ανωτέρω, αναρτώνται από αυτή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και ισχύουν μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση.

* Εντάσσονται και οφειλές υπέρ τρίτων, που έχουν βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ. Παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης πριν την 1η Φεβρουάριου 2023. Τίθεται προθεσμία δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ των υπό ψήφιση διατάξεων, για τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υπέρ τρίτων για τις οριζόμενες κατηγορίες οφειλετών.

* Προβλέπεται, σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης, η χορήγηση έκπτωσης στο σύνολο των τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων της ρύθμισης.

* Tο επιτόκιο της ρύθμισης οφειλών μέσω εξωδικαστικού στην Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία θα έχει πλέον σταθερό επιτόκιο 3%, αντί για το κυμαινόμενο που είναι σήμερα και Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες, που σήμερα είναι περίπου 7,6%.

* Επιτρέπεται, υπό όρους, η δυνατότητα εξαίρεσης ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής κατά την υποβολή αίτησης οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του. Πρέπει να μην είναι 15% μεγαλύτερη από την δόση που προτείνει η πλατφόρμα του εξωδικαστικού.

* Παρέχεται η δυνατότητα για ένταξη στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του εξωδικαστικού, για όλους εκείνους που έχουν συνολικές οφειλές πάνω από 10.000 ευρώ, ακόμη και στην περίπτωση που αυτή είναι σε έναν και μοναδικό φορέα (π.χ. τράπεζα ή στο δημόσιο).

Κυρ. Μητσοτάκης: Η στοχευμένη στήριξη των πιο αδυνάμων αποτελεί μόνιμη κυβερνητική προτεραιότητα – Γυρίζει την πλάτη ο ΣΥΡΙΖΑ

Στη διπλή σημασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών αλλά και των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί αναφέρθηκε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Το νομοσχέδιο έρχεται να ωφελήσει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που για δεκαετίες ολόκληρες βρίσκονταν σε καθεστώς ομηρίας, με τις περιουσίες τους μετέωρες, ουσιαστικά υπό αμφισβήτηση», σημείωσε.

«Και δεύτερον, το νομοσχέδιο λύνει με διαφάνεια, αλλά και με δικαιοσύνη, έναν γόρδιο δεσμό μεταξύ του κράτους και των πολιτών, που ουσιαστικά διαρκεί από την ίδρυσή του. Και πράγματι μόνο από την τελευταία καταγραφή -κι αυτή έγινε προ 20ετίας- προέκυψε ότι πάνω από το 90% των δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων έχουν καταπατηθεί», πρόσθεσε λέγοντας ότι πρόκειται για σχεδόν 100.000 ακίνητα. «Ένα ετερόκλητο σύνολο από εγκαταλελειμμένες κληρονομιές, από απαλλοτριώσεις που τελικά δεν έγιναν ποτέ, από παλιά βακούφια τα οποία είχαν δοθεί στους πρόσφυγες, κτήματα που ενώ η πολιτεία τα διεκδικούσε ο πολίτης ουσιαστικά τα ζούσε», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι αυτή η αντιφατική και άδικη κατάσταση τελειώνει σήμερα, καθώς οι δικαιούχοι θα μπορούν στο εξής να εξαγοράσουν, νόμιμα πλέον, τους χώρους που κατοικούν ή που ασκούν το επάγγελμά τους και ταυτόχρονα το κράτος αποκτά πρόσθετα έσοδα και αποφεύγει φυσικά το κόστος των διεκδικήσεων.

«Κυρίως, όμως, επιτέλους, αποτυπώνεται και η πραγματική εικόνα σε δεκάδες αγροτικές, βιομηχανικές και τουριστικές ζώνες της χώρας», υπογράμμισε.

Μιλώντας για τις φορολογικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, αναφέρθηκε στην απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ για το 2023 όλων των ακινήτων σε περιοχές οι οποίες έχουν χτυπηθεί από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές. «Νιώθουμε, ακούμε και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Και δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται ταυτόχρονα με την υλοποίηση του Market Pass, που θα καλύπτει το 10% όλων των βασικών μηνιαίων εξόδων πρακτικά κάθε ελληνικής οικογένειας για το επόμενο εξάμηνο. Είναι ένα ακόμα σημαντικό, πιστεύω, ανάχωμα της πολιτείας απέναντι στο διεθνές κύμα ακρίβειας, ιδίως στα τρόφιμα», σημείωσε.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην τροπολογία η οποία, όπως είπε, δίνει πρόσθετη προστασία και σε περισσότερους δανειολήπτες. «Θέλω να θυμίσω ότι μέχρι σήμερα -και αξίζει αυτό να το αναδείξουμε- μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού της κυβέρνησης, αλλά πρωτίστως μέσω διμερών διαπραγματεύσεων που έκαναν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τους servicers, έχουν ρυθμιστεί δάνεια τα οποία ξεπερνούν τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα, όμως, ακούγοντας -πιστεύω με πολλή προσοχή- δικαιολογημένα αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων, προχωρούμε σε αλλαγές στον εξωδικαστικό συμβιβασμό», τόνισε.

«Περιλαμβάνει τώρα και όσους έχουν έναν μόνο πιστωτή, μία τράπεζα, για παράδειγμα, χωρίς να οφείλουν στην εφορία ή σε κάποιο ταμείο. Την ίδια ώρα, το “δίχτυ ασφαλείας γίνεται πιο πυκνό για τους ευάλωτους, αφού ο πιστωτής θα πρέπει αυτόματα να αποδεχθεί ρύθμιση ως και 420 δόσεις ή και κούρεμα μέχρι και 90% όταν δεν έχει τίποτα να εισπράξει, αν, δηλαδή, ο οφειλέτης έχει αποδεδειγμένα χαμηλό εισόδημα χωρίς περιουσία», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Τέλος, απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση επεσήμανε: «Πώς απαντάτε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα αυτά; Γυρίζοντας την πλάτη σας στην ψήφισή τους; Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά. Απόντες ήσασταν και από τις αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Απόντες ήσασταν και από την ψηφοφορία για την καθιέρωση δικαιωμάτων για τους συμπολίτες μας με αναπηρία».

«Δεν είναι μόνο μία, πιστεύω, προσβλητική στάση για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά παίρνετε εσείς διαζύγιο με την κοινωνία. Είστε μονίμως παρόντες στην τοξικότητα και στον διχασμό, αλλά είστε μονίμως απόντες από μέτρα στήριξης της κοινωνίας», πρόσθεσε υπογραμμίζοντας ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες συγκρίνουν και κρίνουν, μπορούν να ξεχωρίζουν την πράξη από το ψέμα, μπορούν να ξεχωρίζουν τον μετρημένο ρεαλιστή από τον υποκριτή και σίγουρα μπορούν να ξεχωρίζουν τη λύση από το πρόβλημα. «Είμαι βέβαιος, λοιπόν, ότι σύντομα θα προσφέρουν στη χώρα σιγουριά, συνέπεια, συνέχεια και σταθερότητα», ανέφερε τονίζοντας: «Με μία ισχυρή δεύτερη εντολή στην προκοπή, για την αυτοδύναμη Ελλάδα και την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία».

Ακολουθεί η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Βουλή στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών.

«Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παίρνω για λίγο τον λόγο σήμερα για να υπογραμμίσω τη διπλή σημασία που έχει το σημερινό νομοσχέδιο, αλλά και οι τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί από το αρμόδιο υπουργείο.

Το νομοσχέδιο, όπως ανέφερε και ο εισηγητής μας, έρχεται να ωφελήσει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που για δεκαετίες ολόκληρες βρίσκονταν σε καθεστώς ομηρίας, με τις περιουσίες τους μετέωρες, ουσιαστικά υπό αμφισβήτηση.

Και δεύτερον, το νομοσχέδιο λύνει με διαφάνεια, αλλά και με δικαιοσύνη, έναν γόρδιο δεσμό μεταξύ του κράτους και των πολιτών, που ουσιαστικά διαρκεί από την ίδρυσή του. Και πράγματι μόνο από την τελευταία καταγραφή -κι αυτή έγινε προ 20ετίας- προέκυψε ότι πάνω από το 90% των δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων έχουν καταπατηθεί.

Μιλάμε για σχεδόν 100.000 ακίνητα. Ένα ετερόκλητο σύνολο από εγκαταλελειμμένες κληρονομιές, από απαλλοτριώσεις που τελικά δεν έγιναν ποτέ, από παλιά βακούφια τα οποία είχαν δοθεί στους πρόσφυγες, κτήματα που ενώ η πολιτεία τα διεκδικούσε, ο πολίτης ουσιαστικά τα ζούσε.

Μέσα σε αυτό το αδιέξοδο καθεστώς, το Δημόσιο καθόριζε πρόστιμα τα οποία ουδέποτε εισέπραττε και μετείχε σε δίκες που ποτέ δεν κατέληγαν σε αποφάσεις, ενώ οι πρακτικοί ιδιοκτήτες παρέμεναν σε αυτά τα κτήματα χωρίς τυπικά αυτά να τους ανήκουν.

Και το γνωρίζουμε καλά ότι, από το 1930, νόμοι επί νόμων προσέφεραν διάφορα κίνητρα, ώστε οι περιουσίες αυτές κάπως να παραχωρηθούν, οι όροι τους, όμως, γενικά, ήταν ανελαστικοί και το αποτέλεσμα ήταν πρακτικά μηδενικό.

Και η αντιφατική και άδικη αυτή κατάσταση τελειώνει σήμερα, καθώς οι δικαιούχοι θα μπορούν στο εξής να εξαγοράσουν, νόμιμα πλέον, τους χώρους που κατοικούν ή που ασκούν το επάγγελμά τους και ταυτόχρονα το κράτος αποκτά πρόσθετα έσοδα και αποφεύγει φυσικά το κόστος των διεκδικήσεων.

Κυρίως, όμως, επιτέλους αποτυπώνεται και η πραγματική εικόνα σε δεκάδες αγροτικές, βιομηχανικές και τουριστικές ζώνες της χώρας.

Το τίμημα της εξαγοράς, όπως εξηγήθηκε ήδη αναλυτικά και από τον υπουργό, βασίζεται στις αντικειμενικές αξίες, στην εξίσωση, όμως -και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό- μπαίνουν και πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια. Μπαίνουν ειδικές εκπτώσεις για τους πολύτεκνους, ειδικές εκπτώσεις για Άτομα με Αναπηρία ή ειδικές εκπτώσεις όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία.

Και κριτήρια, επίσης, θα αποτελούν το είδος του ακινήτου αλλά και η διάρκεια χρήσης του, ενώ όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τις οφειλές τους σε δόσεις.

Προβλέπονται όμως -δεν θα μπορούσε, εξάλλου, να είναι και αλλιώς- και σαφή αντίβαρα ώστε αυτή η διευθέτηση να μην εξελιχθεί σε μία μαζική και άκριτη τακτοποίηση καταπατημένων.

Έτσι, ορίζεται ότι για να εγείρει αξιώσεις ένας ιδιοκτήτης πρέπει να έχει τίτλους για το ακίνητο για πάνω από 30 χρόνια ή να ζει και να εργάζεται μέσα σε αυτό για 40 χρόνια και προφανώς εξαιρούνται ο αιγιαλός, οι παραλίες, οι περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Όμως, ρυθμίζονται και μία σειρά από αντιφάσεις για τις οποίες τελικά ευθύνεται το ίδιο το κράτος. Όπως για παράδειγμα -δεν το γνώριζα, το έμαθα στη διάρκεια της επεξεργασίας του νομοσχεδίου- στη Ζάκυνθο, στη Λευκάδα ή στη Μαγνησία όπου είχαμε χάραξη παλιού αιγιαλού που περιελάμβανε, όμως, ακίνητα τα οποία ήταν ήδη ενταγμένα στο σχέδιο. Ή στη Λάρισα όπου υπήρχε εξαγγελθείσα απαλλοτρίωση που δεν υλοποιήθηκε ποτέ, με συνέπεια οι κάτοχοι να εμφανίζονται μεν ως ιδιοκτήτες, αλλά κτημάτων τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο.

Στη Βόρεια Ελλάδα πάλι -το γνωρίζουν πολλοί συνάδελφοι από την περιοχή- σχεδόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί εκεί στα πλαίσια της προσφυγικής αποκατάστασης αλλά πρακτικά χωρίς τίτλους, βρέθηκαν έτσι και υπόλογοι όταν αργότερα το Δημόσιο κατέγραψε τα συγκεκριμένα κτήματα ως δικής του κυριότητας.

Ενώ και στην Αττική υπάρχουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία, αν και εντός σχεδίου, θεωρήθηκαν εκ των υστέρων δασικά.

Και όλες αυτές οι εκκρεμότητες τώρα γίνεται μία σοβαρή απόπειρα να επιλυθούν δίκαια και με διαφάνεια. Η διαδικασία εξελίσσεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και ο έλεγχος όλων των τίτλων και των δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι -και έτσι θα γίνει- δίκαιος, ενδελεχής και αυστηρός. Διότι όταν ανοίγουμε τον δρόμο για να λυθεί ένα διαχρονικό πρόβλημα, δεν πρέπει να αφήνουμε και ανοιχτούς “φεγγίτες” σε κάθε όψιμο καταπατητή.

Αγαπητοί συνάδελφοι, στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ακόμα και μία σειρά φορολογικών ρυθμίσεων, για τις οποίες ο εισηγητής μας ενημέρωσε αναλυτικά το Σώμα.

Να ξεχωρίσω την απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ για το 2023 όλων των ακινήτων σε περιοχές οι οποίες έχουν χτυπηθεί από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές. Νομίζω ότι πρόκειται για μία ακόμα απόδειξη ότι η πολιτεία στέκεται διαρκώς στο πλευρό των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται σε δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η στοχευμένη στήριξη των πιο αδύναμων αποτελεί μόνιμη κυβερνητική προτεραιότητα.

Νιώθουμε, ακούμε και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Και δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται ταυτόχρονα με την υλοποίηση του Market Pass, που θα καλύπτει το 10% όλων των βασικών μηνιαίων εξόδων, πρακτικά, κάθε ελληνικής οικογένειας για το επόμενο εξάμηνο.

Είναι ένα ακόμα σημαντικό, πιστεύω, ανάχωμα της πολιτείας απέναντι στο διεθνές κύμα ακρίβειας, ιδίως στα τρόφιμα. Θα επαναλάβω κάποια ενδεικτικά παραδείγματα.

Μία τετραμελής οικογένεια, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις, υπολογίζουμε ότι θα κάνει μηνιαίες αγορές 520 ευρώ, θα λαμβάνει 52 ευρώ μηνιαία ενίσχυση σε χρεωστική κάρτα. Ένα μονομελές νοικοκυριό, που εκτιμούμε ότι οι αγορές του είναι περί τα 220 ευρώ, θα του καταβληθούν 22 ευρώ.

Όσοι δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την κάρτα αγορών θα εισπράττουν, όχι το σύνολο αλλά το 80% του ποσού της επιδότησης στον λογαριασμό τους.

Επειδή μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση ότι όλα αυτά είναι “ψίχουλα”, τα οποία δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες, έχουν ήδη ξεπεράσει τις 700.000 οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Market Pass και εκτιμώ ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί πολύ περισσότερο τις επόμενες μέρες.

Και παράλληλα, βρίσκεται στη Βουλή και τροπολογία η οποία δίνει πρόσθετη προστασία και σε περισσότερους δανειολήπτες. Θέλω να θυμίσω ότι μέχρι σήμερα -και αξίζει αυτό να το αναδείξουμε- μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού της κυβέρνησης, αλλά πρωτίστως μέσω διμερών διαπραγματεύσεων που έκαναν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τους servicers, έχουν ρυθμιστεί δάνεια τα οποία ξεπερνούν τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ.

Και τώρα, όμως, ακούγοντας -πιστεύω με πολλή προσοχή- δικαιολογημένα αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων, προχωρούμε σε αλλαγές στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Περιλαμβάνει τώρα και όσους έχουν έναν μόνο πιστωτή, μία τράπεζα, για παράδειγμα, χωρίς να οφείλουν στην εφορία ή σε κάποιο ταμείο. Την ίδια ώρα το “δίχτυ ασφαλείας” γίνεται πιο πυκνό για τους ευάλωτους, αφού ο πιστωτής θα πρέπει αυτόματα να αποδεχθεί ρύθμιση έως και 420 δόσεις ή και κούρεμα μέχρι και 90% όταν δεν έχει τίποτα να εισπράξει, αν δηλαδή ο οφειλέτης έχει αποδεδειγμένα χαμηλό εισόδημα χωρίς περιουσία.

Θα το ξαναπούμε: Η Πολιτεία δεν πρέπει να τιμωρεί, πρέπει να κατανοεί βοηθώντας τους συμπολίτες μας να ορθοποδήσουν. Και τα αναφέρω όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κουραστεί να ακούμε “ξαναζεσταμένα” ψέματα περί εκατοντάδων χιλιάδων πλειστηριασμών οι οποίοι επίκειται να γίνουν.

Τα ακούμε, μάλιστα, από αυτούς οι οποίοι θεσμοθέτησαν τους πλειστηριασμούς και μας είπαν ότι 25.000 πλειστηριασμοί, οι οποίοι έγιναν επί δικών σας ημερών, δεν ήταν πολλοί, ήταν λίγοι.

Τα μισά από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αφορούν σπίτια και μέχρι στιγμής παραπάνω από 8 στα 10 από αυτά ρυθμίζονται συναινετικά. Και από την άλλη πλευρά, με το θεσμικό πλαίσιο που πλέον υπάρχει, κάθε ευάλωτος έχει τη δυνατότητα να φρενάρει, να παγώσει κάθε αρνητική εξέλιξη, να στηριχθεί από το κράτος για να εξοφλήσει το δάνειό του, να ενταχθεί σε νέα ευνοϊκότερη εξωδικαστική ρύθμιση.

Μιλάμε, συνεπώς, για έναν πολύ μικρό αριθμό σπιτιών και από αυτά και οι πρώτες κατοικίες έχουν και προστασία και δυνατότητα θετικής διεξόδου και επίλυσης των εκκρεμών ζητημάτων.

Και να προσθέσω, επίσης, ότι με τελευταία τροπολογία παρατείνονται και οι αμοιβές σε εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ και στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Ρυθμίζονται σημαντικά ζητήματα ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση και καθιερώνονται φορολογικά κίνητρα για όσους απασχολούνται σε πλωτές δεξαμενές φυσικού αερίου.

Σημαντικές παρεμβάσεις και αυτές που έρχονται με συμπληρωματική τροπολογία.

Και τέλος, μία παρατήρηση για την αξιωματική αντιπολίτευση: Πώς απαντάτε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα αυτά; Γυρίζοντας την πλάτη σας στην ψήφισή τους; Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά. Απόντες ήσασταν και από τις αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Απόντες ήσασταν και από την ψηφοφορία για την καθιέρωση δικαιωμάτων για τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Δεν είναι μόνο μία, πιστεύω, προσβλητική στάση για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά παίρνετε εσείς διαζύγιο με την κοινωνία. Είστε μονίμως παρόντες στην τοξικότητα και στον διχασμό, αλλά είστε μονίμως απόντες από μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

Δεν θα προσθέσω λοιπόν, κ. πρόεδρε, κάτι περισσότερο. Η χώρα, από όλες τις εξωγενείς κρίσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, έχει κατοχυρώσει την εσωτερική σταθερότητα. Και από τη σταθερότητα περνά τώρα στο αποτέλεσμα, περνά στην πρόοδο, περνά στην προκοπή.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, λοιπόν, ζουν, συγκρίνουν και κρίνουν, μπορούν να ξεχωρίζουν την πράξη από το ψέμα, μπορούν να ξεχωρίζουν τον μετρημένο ρεαλιστή από τον υποκριτή και σίγουρα μπορούν να ξεχωρίζουν τη λύση από το πρόβλημα. Είμαι βέβαιος, λοιπόν, ότι σύντομα θα προσφέρουν στη χώρα σιγουριά, συνέπεια, συνέχεια και σταθερότητα.

Στο μεταξύ, εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον πολίτη, να νιώθουμε, να ακούμε, να προσπαθούμε, ώστε οι εκλογές της άνοιξης να φέρουν μαζί τους και μία νέα άνοιξη στον τόπο. Με μία ισχυρή δεύτερη εντολή στην προκοπή, για την αυτοδύναμη Ελλάδα και την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Facebook Comments

funds Βουλή κοινωνία Κυβέρνηση Οικονομία Τράπεζες τροπολογία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.